КОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

На основу члана 2 члана 14 члана 15 Статута организације „Светосавље“ и Oдлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 13.10.2014. године, организација „Светосавље“ из Зрењанина, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из вишедетних продица са пребивалиштем на територији града Зрењанина .

За школску 2015/2016 годину додељује се :

15 стипендија у укупном годишњем износу од по 30.000,00 динара ученицима који су се редовно, први пут, уписали у I-IV разред средње школе

5 стипендија у укупном годишњем износу од по 80.000,00 динара студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања

Светосавска стипендија се додељује у 10 месечних рата.

 

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају услове:

  1. да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до 20 година старости)

  2. да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од факултету у Србији

  3. да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету

  4. да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање 4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Пријава са доказима о испуњености услова за доделу Светосавске стипендије достављају се лично или путем поште на адресу : организација „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970.

Сву потребну документацију за пријаву на овај конкурс можете подићи у седишту организације „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970 или преузети на интернет страници www.svetosavlje.rs

 

 

Документација коју је потребно доставити уз пријаву:

  1. потврда о броју чланова породичног домаћинства (оверена у Одељењу за послове опште управе Градске управе Зрењанин)
  2. потврда о просечним примањима по члану породичног домаћинства у последња три месеца (јуни, јули, август) оверена у Градској управи Зрењанин

  3. потврда о незапослености за пунолетне чланове породичног домаћинства оверена у Националној служби за запошљавање Зрењанин.

  4. потврда о упису у I-IV разред средње школе, односно о упису семестра на години студија
  5. фотокопија дипломе – сведочанства о завршеном претходном разреду за ученике, односно потврда о просечној оцени у претходној години студија за студенте – учеснике конкурса
  6. диплома – потврда о освојеном првом месту на општинском, регионалном, или републичком такмичењу (уколико ученик/студент поседује)-све осим спортских такмичења

 

Критеријуми за доделу стипендија:

1.- по основу броја деце у породичном домаћинству/ важност критеријума: 5

Број деце породичног домаћинства се множи са 5 .Максималан број бодова по овом критеријуму је 25
2.- на основу примања по члану домаћинству /важност критеријума : 5  
Износ примања Број бодова  
Преко 9,001.00 динара 0  
8,001.00-9,000.00 0,5  
7,001.00-8,000.00 1  
6,001.00-7,000.00 1,5  
5,001.00-6,000.00 2  
4,001.00-5,000.00 2,5  
3,001.00-4,000.00 3  
2,001.00-3,000.00 3,5  
1,001.00-2,000.00 4  
1.00-1,000.00 4,5  
0.00 5  

Одговарајући број бодова из табеле множи се са 5.

3.- на основу просека у претходној години школовања/ важност критеријума : 10

Просечна оцена у претходњој школској години ученика и студента прве године се множи са 10. Успех студента друге, треће, четврте године студија дели се са два и множи са 10.

4.- по основу освојеног првог места на такмичењу/ важност критеријума : 1
 
Такмичење број бодова
Општинско 5
Регионално 10
Републичко 15
 
  Одговарајући број бодова множи се са 1  
Рок за подношење пријава је 30.11.2015 године.

У име организације „СВЕТОСАВЉЕ“ председник Будимир Јовановић