К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

На основу члана 2 члана 14 члана 15 Статута Хуманитарне организације „Светосавље“  и Oдлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 02.10.2013. године,  Хуманитарна организација „Светосавље“ из Зрењанина, расписује се

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из вишедетних продица са пребивалиштем на територији града Зрењанина .

За школску 2013/2014 годину додељује се :

 • 10 стипендија у укупном годишњем износу од по 30.000,00 динара ученицима  који су се редовно, први пут, уписали у I-IV разред средње школе
 • 5 стипендија у укупном годишњем износу од по 80.000,00 динара студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања

Светосавска стипендија се додељује у 10  месечних рата.

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају услове:

 1. да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до  20 година старости)
 2. да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од  факултету у Србији
 3. да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету
 4. да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање  4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Пријава са доказима о испуњености услова за доделу Светосавске стипендије достављају се лично или путем поште на адресу : Хуманитарна организација „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970.
Сву потребну документацију за пријаву на овај конкурс можете подићи у седишту Хуманитарне организације „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970 или преузети на интернет страници www.svetosavlje.rs

Документација коју је потребно доставити уз пријаву:

 1. потврда о броју чланова породичног домаћинства (оверена у Одељењу  за послове опште управе Градске управе Зрењанин)
 2. потврда о просечним примањима по члану породичног домаћинства у последња три  месеца (јуни, јули, август) оверена  у Градској управи Зрењанин
 3. потврда о незапослености за пунолетне чланове породичног домаћинства оверена у Националној служби за запошљавање Зрењанин.
 4. потврда о упису у I-IV  разред средње школе, односно о упису семестра на години студија
 5. фотокопија дипломе – сведочанства о завршеном претходном разреду за ученике, односно потврда о просечној оцени  у претходној години студија за студенте – учеснике конкурса
 6. диплома – потврда о освојеном првом месту на  општинском, регионалном, или републичком  такмичењу (уколико  ученик/студент поседује)-све осим спортских такмичења

 

Критеријуми за доделу стипендија:

1.- по основу броја деце у породичном домаћинству/ важност критеријума:

Број деце породичног домаћинства се множи са 5 .Максималан број бодова по овом критеријуму је 25

2.- на основу примања по члану домаћинству /важност критеријума : 5

Износ примања Број бодова
Преко 9,001.00 динара 0
8,001.00-9,000.00 0,5
7,001.00-8,000.00 1
6,001.00-7,000.00 1,5
5,001.00-6,000.00 2
4,001.00-5,000.00 2,5
3,001.00-4,000.00 3
2,001.00-3,000.00 3,5
1,001.00-2,000.00 4
1.00-1,000.00 4,5
0.00 5

 

Одговарајући број бодова из табеле множи се са 5.

3.- на основу просека у претходној години школовања/ важност критеријума : 10

Просечна оцена у претходњој школској години ученика и студента прве године се множи са 10. Успех студента друге, треће, четврте године студија  дели се са два и множи са 10.

4.- по основу освојеног првог места на такмичењу/ важност критеријума : 1

 

Такмичење број бодова
Општинско 5
Регионално 10
Републичко 15

Одговарајући број бодова множи се са 1
Рок за подношење пријава је  30 дана од дана објављивања конкурса.

У име ХО „СВЕТОСАВЉЕ“ ,
Будимир Јовановић