Благослов

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БАНАТСКИ
Владичански двор
Дворска 20, 26300 Вршац
Е.Бр.476
18.07.2008. године

Православној организацији „Светосавље”

Зрењанин

Ha основу ваше писмене молбе од 14. јула 2008. године, a у вези са хуманитарним и племенитим радом Православне организације “Светосавље” на развијању духа светосавља и духа доброчинства, материјалног препорода, културног уздизања, развијања православног хришћанског човекољубља како сваке личности посебно тако и у колективном духу и философији идеала православног српског народа, овим дајемо благослов за оснивање и што успешнију делатност овог удружења, под условима као што je у молби наведено.

С Божијим благословом,
ЕПИСКОП БАНАТСКИ