Решење министарства

 

  Република Србија
  МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
  Број: 130-024-00-00931/2007-07
  Датум: 20. 04. 2007.
  Б е о г р a д  Министарство за државну управу и локалну самоуправу, на основу члана 13. став 1. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (“Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и “Службени лист СРЈ”, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000), члана 2. став 1. тачка 3. Уредбе о финансирању надлежности које су прешле на Републику Србију с бивше Србије и Црне Горе (“Службени гласник PC”, број 49/2006), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник PC”, број 79/2005) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001), no захтеву Будимира Јовановића из Зрењанина за упис удружења грађана “ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉЕ” у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, доноси

РЕШЕЊЕ

  “ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉЕ”, са седиштем у Зрењанину, улица Краља Петра I број 6, уписује се у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, на регистарском листу број 4199 под редним бројем 12027, као удружење грађана.
Лице овлашћено да заступа и представља удружење грађана “ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉЕ” je Будимир Јовановић из Зрењанина.

Образложење

  Будимир Јовановић, као овлашћено лице за вршење послова уписа у Регистар, поднео je овом министарству 12.04.2007. године захтев за упис удружења грађана “ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉЕ” у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација. Уз захтев доставио je пријаву оснивања и деловања организације, Записник о раду оснивачке скупштине, Одлуку о оснивању Удружења, Статут и Одлуку о давању овлашћења за заступање Удружења.
  Увидом у достављену документацију утврђено je да су испуњени услови за оснивање Удружења у погледу броја грађана који могу основати удружења грaђана и садржине одлуке о оснивању, који су прописани у чл. 9. и 10. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (“Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и “Службени лист СРJ, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000. Увидом у Статут Удружења утврђено je да су испуњени услови из чл. 2. и 6. овог закона.
  Имајући у виду изнето, решено je као у диспозитиву решења.
  Такса за ово решење у износу од 4 370, 00 динара наплаћена je на основу тарифног броја 65. Закона о републичким административним таксама (“Службени гласник PC”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005 и 42/2006).
  Упутство о правном средству: Ово решење je коначно и против њега није допуштена жалба. Против овог решења може се тужбом покренути управни спор код Врховног суда Србије, у року од 30 дана од дана достављања решења.
Министар
Зоран Лончар