ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉА

Одлуком скупштине Светосавља од децембра 2017. године, а након тајног изјашњавања, за Председника Организације са мандатом од 4 године, избаран је г-дин Драган Видаковић.

Председник Организације је уједно и председник Скупштине и законски заступник који заступа Организацију, представља Организацију у контактима са другим Организацијама и Удружењима, руководи радом Организације, сазива седнице Скупштине Организације и учествује у раду Управног одбора.

Председник Организације се нарочито стара о предузимању мера на праћењу финансијског пословања Организације и дужан je да свој рад непосредно координира са радом Управног одбора.

Управни одбор je орган управљања и има 7 (седам) чланова од којих је један председник организације који је обавезан да учествује у раду Управног одбора.

Одлуком скупштине Светосавља од децембра 2017. године, а након тајног изјашњавања, за чланове управног одбора са мандатом од 4 године су изабрани:

 • Драган Ранисављевић
 • Дарко Бјелоглав
 • Жарко Шојић
 • Душко Квашчев
 • Драгољуб Бјелоглав
 • Будимир Јовановић


Одлуком Управног одбора, а након тајног изјашњавања, за председника Управног одбора са мандатом од 4 године изабран је г-дин Драган Ранисављевић.

Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора.
Управни одбор именује секретара Организације, одлучује о висини чланарине, управља текућим пословањем и доноси одлуке у име и за рачун Организације осим оних одлука које су у надлежности Скупштине и Председника Организације и предлаже Скупштини евентуалне измене и допуне Статута.

Скупштину чланова чине сви чланови Организације, било да су оснивачи, било да су накнадно приступили Организацији. Скупштина je највиши орган Организације.

У оквиру свог делокруга рада, скупштина Организације:

 1.  доноси статут и врши измене и допуне статута,
 2. именује и разрешава председника који је уједно и законски заступник организације;
 3. именује и разрешава чланове Управног одбора,
 4.  доноси одлуку о пријему нових чланова,
 5.  усваја извештаје Управног одбора,
 6. доноси програме деловања и усваја и доноси финансијске извештаје,
 7. одлучује о сарадњи са другим организацијама и институцијама и о повезивању са другим организацијама или удружењима у асоцијације и слично.

Чланови

Презиме и име
Видаковић Драган
Видаковић Светлана
Јовановић Будимир
Јовановић Гордана
Ковачевић Горан
Ковачевић Мирјана
Бјелоглав Драгољуб
Бјелоглав Силвија
Бјелоглав Дарко
Бјелоглав Бранка
Вуковић Мирослав
Вуковић Биљана
Крајован Славко
Крајован Гоца
Квашчев Душко
Квашчев Весела
Мајсторовић Дмитар
Мајсторовић Светлана
Ранисављевић Драган
Ранисављевић Маја
Шојић Жарко
Шојић Драгана
Дашић Владета
Мркшић Војислав
Мркшић Весна
Станић Мићо
Станић Весна
Станић Неђо
Станић Мира
Умићевић Борислав
Умићевић Љиљана
Бајић Саша
Бајић Марија
Реновица Никола
Реновица Зорана
Нешић Горан
Нешић Лидија