ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВЉА

Одлуком скупштине Светосавља од децембра 2017. године, а након тајног изјашњавања, за Председника Организације са мандатом од 4 године, избаран је г-дин Драган Видаковић.

Председник Организације је уједно и председник Скупштине и законски заступник који заступа Организацију, представља Организацију у контактима са другим Организацијама и Удружењима, руководи радом Организације, сазива седнице Скупштине Организације и учествује у раду Управног одбора.

Председник Организације се нарочито стара о предузимању мера на праћењу финансијског пословања Организације и дужан je да свој рад непосредно координира са радом Управног одбора.

Управни одбор je орган управљања и има 7 (седам) чланова од којих је један председник организације који је обавезан да учествује у раду Управног одбора.

Одлуком скупштине Светосавља од децембра 2017. године, а након тајног изјашњавања, за чланове управног одбора са мандатом од 4 године су изабрани:

 • Драган Ранисављевић
 • Дарко Бјелоглав
 • Жарко Шојић
 • Душко Квашчев
 • Драгољуб Бјелоглав
 • Будимир Јовановић


Одлуком Управног одбора, а након тајног изјашњавања, за председника Управног одбора са мандатом од 4 године изабран је г-дин Драган Ранисављевић.

Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора.
Управни одбор именује секретара Организације, одлучује о висини чланарине, управља текућим пословањем и доноси одлуке у име и за рачун Организације осим оних одлука које су у надлежности Скупштине и Председника Организације и предлаже Скупштини евентуалне измене и допуне Статута.

Скупштину чланова чине сви чланови Организације, било да су оснивачи, било да су накнадно приступили Организацији. Скупштина je највиши орган Организације.

У оквиру свог делокруга рада, скупштина Организације:

 1.  доноси статут и врши измене и допуне статута,
 2. именује и разрешава председника који је уједно и законски заступник организације;
 3. именује и разрешава чланове Управног одбора,
 4.  доноси одлуку о пријему нових чланова,
 5.  усваја извештаје Управног одбора,
 6. доноси програме деловања и усваја и доноси финансијске извештаје,
 7. одлучује о сарадњи са другим организацијама и институцијама и о повезивању са другим организацијама или удружењима у асоцијације и слично.

Чланови

Рбр
Статус
Презиме и име
Електронска адреса
Члан УО
1
оснивач
Видаковић Драган
dragan.vidakovic.zr@gmail.com
Да
2
оснивач
Видаковић Светлана
3
оснивач
Јовановић Будимир
buda.jovanovic@keramikajovanovic.rs
Да
4
оснивач
Јовановић Гордана
5
оснивач
Ковачевић Горан
goran.kovacevic@gomex.rs
6
оснивач
Ковачевић Мирјана
7
члан
Бјелоглав Драгољуб
dragoljub.bjeloglav@gmail.com
Да
8
члан
Бјелоглав Силвија
9
члан
Бјелоглав Дарко
darko.bjeloglav@gmail.om
Да
10
члан
Бјелоглав Бранка
11
члан
Вуковић Мирослав
vukovic.zr@gmail.com
12
члан
Вуковић Биљана
13
члан
Крајован Славко
krajovans@open.telekom.rs
14
члан
Крајован Гоца
15
члан
Квашчев Душко
dktrade@eunet.rs
да
16
члан
Квашчев Весела
17
члан
Мајсторовић Дмитар
majstorovic.dmitar@gmail.com
18
члан
Мајсторовић Светлана
19
члан
Ранисављевић Драган
dragan.ranisavljevic@gomex.rs
да
20
члан
Ранисављевић Маја
21
члан
Шојић Жарко
zarkosojic@sitoprint.com
да
22
члан
Шојић Драгана
23
члан
Дашић Владета
caravan@mts.rs
24
члан
Мркшић Војислав
office@msalasi.com
25
члан
Мркшић Весна
26
члан
Станић Мићо
bomist@beotel.net
27
члан
Станић Весна
28
члан
Станић Неђо
29
члан
Станић Мира
30
члан
Умићевић Борислав
31
члан
Умићевић Љиљана
32
члан
Бајић Саша
33
члан
Бајић Марија
34
члан
Реновица Никола
35
члан
Реновица Зорана
36
члан
Нешић Горан
37
члан
Нешић Лидија