Urucenje-Svetosavskih-stipendija-2018-001

Конкурс за доделу Светосавских стипендија 2019.

На основу члана 2, члана 14 и члана 15 Статута организације „Светосавље“ и Одлуке управног одбора о додели Светосавских стипендија од 07.11.2019. године, организација „Светосавље“ Зрењанин / Пертовград, расписује:

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СВЕТОСАВСКИХ СТИПЕНДИЈА

СВЕТОСАВСКА СТИПЕНДИЈА се намењује талентованим ученицима средњих школа и студентима факултета чији је оснивач Република Србија, која потичу из вишедетних породица са пребивалиштем на територији града Зрењанина / Петровграда и општине Житиште.

За школску 2019/2020. годину додељује се :

15 стипендија ученицима средњих школа у укупном годишњем износу од по 50.000,00 динара.

3 стипендијe у укупном годишњем износу од по 100.000,00 динара студентима факултета чији је оснивач Република Србија који су први пут уписали семестар на години студирања.

Светосавска стипендија се додељује у 10 месечних рата.

Право на Светосавску стипендију имају ученици, односно студенти који испуњавају услове:

1. да живе у породици са троје и више деце (деца – чланови породице која не учествују на конкурсу, морају бити на школовању или незапослена лица до 20 година старости)

2. да су редовни ученици у школи, односно студенти на буџету на неком од факултета у Србији

3. да у току школовања нису понављали ни један разред у основној или средњој школи, односно нису обновили ни једну годину студија на факултету

4. да су завршили последњу годину школовања у средњој школи са просечном оценом најмање 4,00 , односно на факултету најмање 8,00

Пријава са доказима о испуњености услова за доделу Светосавске стипендије достављају се лично или путем поште на адресу : организација „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин / Петровград. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970.

Сву потребну документацију за пријаву на овај конкурс можете подићи у седишту организације „Светосавље“, Краља Петра Првог 6, Први спрат, 23000 Зрењанин / Петровград. Контакт особа Бранка Настић 023/589-970 или преузети на интернет страници www.svetosavlje.rs

Документација коју је потребно доставити уз пријаву:

1. Потврда о броју чланова породичног домаћинства (Оверена у Одељењу за послове опште управе Градске управе Зрењанин и Општинске управе Житиште)

2. Потврда о просечним примањима по члану породичног домаћинства у последња три месеца (јуни, јули, август) оверена у Градској управи Зрењанин и општини Житиште.

3. Потврда о незапослености за пунолетне чланове породичног домаћинства оверена у Националној служби за запошљавање Зрењанин и општини Житиште.

4. Потврда о упису у I – IV разред средње школе, односно о упису семестра на години студија

5. Фотокопија дипломе – сведочанства о завршеном претходном разреду за ученике, односно потврда о просечној оцени у претходној години студија за студенте – учеснике конкурса

6. Диплома – потврда о освојеном првом месту на општинском, регионалном, или републичком такмичењу (уколико ученик / студент поседује) – све осим спортских такмичења

Критеријуми за доделу стипендија:

1. – по основу броја деце у породичном домаћинству / важност критеријума : 5

Број деце породичног домаћинства се множи са 5. Максималан број бодова по овом критеријуму је 25

2. – на основу примања по члану домаћинства / важност критеријума : 5

                  Износ примања                                      Број бодова

                  Преко 9.001,00 динара                                          0

                  8.001,00 – 9.000,00                                                  0.5

                  7.001,00 – 8.000,00                                                  1

                  6.001,00 – 7.000,00                                                  1.5

                  5.001,00 – 6.000,00                                                  2

                  4.001,00 – 5.000,00                                                  2.5

                  3.001,00 – 4.000,00                                                  3

                  2.001,00 – 3.000,00                                                  3.5

                  1.001,00 – 2.000,00                                                  4

                  1.00 – 1.000,00                                                           4.5

                  0.00                                                                                 5

Одговарајући број бодова из табеле множи се са 5.

3. – на основу просека у претходној години школовања / важност критеријума : 10

Просечна оцена у претходној школској години ученика и студента прве године се множи са 10. Успех студента друге, треће, четврте године студија дели се са два и множи са 10.

4. – по основу освојеног првог места на такмичењу/ важност критеријума : 1

                  Такмичење                                                број бодова

                  Општинско                                                5

                  Регионално                                               10

                  Републичко                                               15

Одговарајући број бодова множи се са 1 за прво место ; 0,8 за друго место и 0,7 за треће место

Рок за подношење пријава је закључно са 30.11. 2019.

У име организације „СВЕТОСАВЉЕ“, председник Драган Видаковић

Поделите вест